Archiwum ‘Aktualności’

SKOWYT – spektakl teatralny

SKOWYT

Ciemność. Słychać głosy. Głosy dwóch kobiet, które znajdują się w miejscu przypominającym więzienie. Obyczajowa historia przedstawiająca losy kobiet skazanych na siebie. Pojawia się szereg pytań, na które nie można znaleźć odpowiedzi. Mroczny spektakl, z tajemnicą i zagadką w tle.

17 października 2014, godz. 19.00

bilety w cenie 5 zł do nabycia w MDK


PROJEKT TEATR POLSKA – JEDZIEMY Z TEATREM

niżyński_jpg

Program TEATR POLSKA ma na celu ułatwienie dostępu do oferty polskich teatrów poprzez zintensyfikowanie ich mobilności i umożliwienie prezentacji spektakli w ośrodkach mających utrudniony dostęp do kultury. W ramach programu teatry instytucjonalne, niezależne i stowarzyszenia otrzymują dofinansowanie prezentacji spektakli w miejscowościach, w których nie ma teatru instytucjonalnego.

Inspiracją dla powstania programu były objazdy teatralne organizowane w okresie międzywojennym przez Teatr Reduta Juliusza Osterwy i Mieczysława Limanowskiego, które przybliżały mieszkańcom małych miasteczek najważniejsze osiągnięcia kultury polskiej tamtego okresu.

W tym roku program TEATR POLSKA organizowany jest po raz szósty. Zgłosiło się 109 spektakli, spośród których Komisja Artystyczna zakwalifikowała do drugiego etapu 14 przedstawień oraz rekomendowała 5 dodatkowych. Komitet Organizacyjny przyznał dotacje 19 teatrom, które ze swoimi prezentacjami i warsztatami odwiedzą 91 miejscowości w całej Polsce. Objazdy odbędą się między 6 sierpnia a 30 listopada 2014 roku.

W programie TEATR POLSKA 2014 biorą udział: Centrum Kultury w Lublinie/Scena Prapremier In Vitro, Lubuski Teatr w Zielonej Górze,Miejski Teatr Miniatura z Gdańska, Stowarzyszenie Edukacji Kulturalnej WIDOK z Białegostoku, Stowarzyszenie Studio Teatralne Koło z Warszawy, Teatr Animacji w Poznaniu, Teatr Dramatyczny im. Jerzego Szaniawskiego w Wałbrzychu, Teatr im. Hansa Christiana Andersena w Lublinie, Teatr Polski im. Hieronima Konieczki w Bydgoszczy, Teatr im. Heleny Modrzejewskiej w Legnicy, Teatr im. Juliusza Osterwy w Lublinie, Teatr im. Stefana Jaracza w Łodzi, Teatr im. Stefana Żeromskiego w Kielcach, Teatr Lalki i Aktora w Wałbrzychu, Teatr Polski w Poznaniu, Teatr Wierszalin z Supraśla, Teatr Wybrzeże z Gdańska.

Program TEATR POLSKA organizowany jest od 2009 roku przez Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Więcej informacji na stronie: www.polska.e-teatr.pl

“BÓG NIŻYŃSKI”

10 października 2014, godz. 18.00

Bilety w cenie 25 zł do nabycia w sekretariacie MDK.

Spektakl przewidziany jest dla osób od 15 roku życia.


XIX WOJEWÓDZKI FESTIWAL PIEŚNI PATRIOTYCZNEJ

Panie i Panowie Dyrektorzy Szkół Podstawowych, Średnich i Gimnazjów, instytucji kultury,

Szanowni Państwo !!!

Pragniemy zaprosić wszystkich Państwa do udziału w XIX edycji Wojewódzkiego Festiwalu Pieśni Patriotycznej – Myszków 2014”

W przesłuchaniach festiwalowych mogą wziąć udział wykonawcy działający w ośrodkach kultury, szkołach, kościołach czy też innych organizacjach i stowarzyszeniach, ale również wykonawcy indywidualni.

Informujemy, że w dniu 4 listopada w godz. 12.00 – 19.00 (z uwzględnieniem przerwy o godz. 14.30) i 5 listopada br. w godz. 9.00 – 15.00 (z uwzględnieniem przerwy o godz. 12.30) w Miejskim Domu Kultury w Myszkowie, ul. 3-go maja 15, odbędą się przesłuchania dla uczestników festiwalu we wszystkich kategoriach wykonawczych pochodzących z gmin i miast Województwa Śląskiego.

Dzień przyjazdu na przesłuchania pozostawiamy do Państwa decyzji, ale o godzinie przesłuchania decyduje kolejność rejestracji w biurze festiwalu.

W dniu 11 listopada br. (wtorek) najlepszych wykonawców zaprosimy do udziału w Koncercie Galowym, który odbędzie się w sali widowiskowej Miejskiego Domu Kultury w Myszkowie.

Prezentacje muzyczne uczestników będzie oceniało jury, powołane przez organizatora. Dla najlepszych wykonawców przewidziane są nagrody.

Termin nadsyłania kart zgłoszeń upływa dnia 27 października br.

Prosimy o nadsyłanie dokładnie i czytelnie wypełnionych kart zgłoszeń na adres:

Miejski Dom Kultury, ul. 3-go Maja 15, 42-300 Myszków

 Informacji o festiwalu udziela:

Dział Artystyczny MDK w Myszkowie

Tel.: /034/ 313 – 26 – 59 , tel./fax. /034/ 313 – 18 – 34. e – mail: d.art@mdk-myszkow.pl

Zapraszamy do udziału festiwalu.

REGULAMIN: REGULAMIN 2014 PP

KARTA ZGŁOSZENIA: Zgloszenie 2014


IV Plener Karykaturzystów

W ostatni weekend sierpnia odbył się IV Plener Karykaturzystów, którego owoce mogą Państwo obejrzeć w hollu Miejskiego Domu Kultury w Myszkowie.

ZAPRASZAMY!!!


CYFROWE KINO W MDK

Szanowni Państwo !

Burmistrz Myszkowa Włodzimierz Żak zaprasza na projekcję filmu w nowej lepszej jakości. Przy wsparciu Starostwa Powiatowego w Myszkowie zakupiony został cyfrowy projektor dla kina MDK w Myszkowie. Projekcja najnowszego filmu Woody`ego Allena pt.”Magia w blasku księżyca” już 5 października 2014 o godzinie 18.00. Bezpłatne zaproszenia na film do odebrania w sekretariacie MDK od 29 września. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc ilość zaproszeń jest limitowana.

Serdecznie zapraszamy!!!


GRA MIEJSKA – MISJA LEGENDA

plakat

GRA MIEJSKA MISJA LEGENDA NA TERENIE STAROSTWA POWIATOWEGO W MYSZKOWIE. PROJEKT GRY MIEJSKIEJ MISJA LEGENDA PRZYGOTOWANA PRZY WSPÓŁPRACY URZĘDU MIEJSKIEGO W MYSZKOWIE, MIEJSKIEGO DOMU KULTURY W MYSZKOWIE ORAZ AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH W KATOWICACH.

JUŻ OD GODZ. 16.00 INAUGURACJA 1 GRY MIEJSKIEJ PT „O BARBARZE, KTÓRA ROZPUŚCIŁA MAJĄTEK”, STWORZONA NA PODSTAWIE LEGENDY CARMEN CEBALLOS Z GIMNAZJUM NR 1. ZAPRASZAMY DO STOISKA PROMOCYJNEGO, TAM SZCZEGÓŁY I KARTY GRY.


ZAJĘCIA STAŁE – RUSZA NOWY SEZON!!!

zajęcia stałe nabór


Zawiadomienie o wyborze oferty

 Zawiadomienie o wyborze oferty
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Zakup kinowego projektora cyfrowego wraz z wyposażeniem i nagłośnieniem dla Miejskiego Domu Kultury w Myszkowie”

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2013r poz. 907 z późn. zm.) – dalej ustawa PZP, reprezentując Miejski Dom Kultury w Myszkowie jako Zamawiającego informuję, że w wyniku przetargu nieograniczonego, który odbył się 10 lipca 2014r. została wybrana oferta nr 2:

Awaco Project Sp. z o.o.

Al. Niepodległości 124, 02-577 Warszawa

z ceną brutto: 217 587,00 zł

Oferty były oceniane zgodnie z SIWZ na podstawie jednego kryterium: cena wykonania zamówienia – 100%. Na podstawie oceny spełnienia warunków w postępowaniu oraz kryterium oceny ofert ustalono, iż oferta nr 2 złożona przez Awaco Project Sp z o.o. z siedzibą w Warszawie, odpowiada wszystkim wymogom określonym w ustawie PZP oraz SIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w SIWZ kryteria wyboru.

W niniejszym postępowaniu złożono następujące oferty:

1. ARTTECH CINEMA Sp. z o.o., ul. Przy Agorze 28/79, 01-930 Warszawa, 240 600,30 zł, 90 pkt

2. Awaco Project Sp. z o.o. Al. Niepodległości 124, 02-577 Warszawa, 217 587,00 zł, 100 pkt.

W postępowaniu nie wykluczono wykonawców, żadna z ofert nie została odrzucona. Umowa w sprawie zamówienia publicznego z Wykonawcą zostanie zawarta, zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP, po dniu 3 sierpnia 2014r. w siedzibie Miejskiego Domu Kultury w Myszkowie przy ul. 3 – go Maja 15.

Dyrektor Miejskiego Domu Kultury

w Myszkowie

Aleksandra Pindych


PRZETARG NIEOGRANICZONY

UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA!

___________________________________________________________________________

Myszków: Zakup kinowego projektora cyfrowego wraz z wyposażeniem i nagłośnieniem dla Miejskiego Domu w Myszkowie.
Numer ogłoszenia: 137123 – 2014; data zamieszczenia: 26.06.2014

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Dom Kultury , Ul. 3-go Maja 15, 42-300 Myszków, woj. śląskie, tel. 34 313 26 59, faks 34 313 18 34.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mdk-myszkow.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup kinowego projektora cyfrowego wraz z wyposażeniem i nagłośnieniem dla Miejskiego Domu w Myszkowie..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa i montaż kinowego projektora cyfrowego wraz z wyposażeniem i nagłośnieniem dla Miejskiego Domu Kultury w Myszkowie. 2.System kinowy obejmuje komponenty funkcjonalnie pokrywające się z poniżej wymienionymi (ważne: w celu wykazania niepreferowania któregokolwiek z oferentów dopuszczamy możliwość, iż wybrany system nie zawiera wszystkich poniższych komponentów – istotne jest, żeby oferowany system spełniał funkcje wszystkich komponentów wymienionych poniżej w pkt 3). 3.Zamówienie obejmuje: kinowy projektor cyfrowy 2D w standardzie DCI, odpowiedni serwer kinowy w standardzie DCI, procesor wizyjny (skaler) do obsługi sygnałów wizyjnych z innych źródeł, nagłośnienie zaekranowe, odpowiedni obiektyw do projektora cyfrowego umożliwiający projekcje w standardzie DCI w Miejskim Domu Kultury w Myszkowie, dedykowany komputer lub panel sterujący projektora, lampa o odpowiedniej mocy dla projekcji cyfrowych dla sali przeznaczonej do cyfryzacji w Miejskim Domu Kultury w Myszkowie, odpowiedni stolik pod zestaw cyfrowy, dostawa, montaż i szkolenie kinooperatorów, serwis gwarancyjny..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 38.65.20.00-0, 48.90.00.00-7, 38.60.00.00-1, 31.51.70.00-3, 30.02.00.00-1, 44.82.00.00-2, 51.11.00.00-6, 32.34.20.00-2, 51.31.30.00-9, 80.51.10.00-9.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 30.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca winien wykazać, iż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał co najmniej jedną dostawę, polegającą na zakupie, dostawie i montażu kinowego projektora cyfrowego wraz z wyposażeniem o wartości nie mniejszej niż 250 000 zł brutto.
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • inne dokumenty

W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego do oferty należy przedłożyć opisy, katalogi zawierające dane, które pozwolą ustalić producenta i parametry techniczne oferowanego sprzętu.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień umowy w stosunku do treści podpisanej umowy w przypadkach określonych w § 9.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mdk-myszkow.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Miejski Dom Kultury 42-300 Myszków, ul. 3-go Maja 15.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 07.07.2014 godzina 10:00, miejsce: Miejski Dom Kultury 42-300 Myszków, ul. 3-go Maja 15.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Pytanie: „Czy zapis w przedmiocie zamówienia: nagłośnienie zaekranowe obejmuje same głośniki zaekranowe czy także inne, np. głośniki suuround i wzmacniacze”

Odpowiedź: Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.) zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia polegającą na zmianie zapisów zawartych w pkt 3 części I dotyczącego nagłośnienia zaekranowego oraz parametru znajdującego się pod liczbą porządkową 8 w pkt 1 załącznika nr 1 do SIWZ – formularza ofertowego.

Zapisy pkt 3 części I SIWZ otrzymują brzmienie:

3. Zamówienie obejmuje:

 • kinowy projektor cyfrowy 2D w standardzie DCI,

 • odpowiedni serwer kinowy w standardzie DCI,

 • procesor wizyjny (skaler) do obsługi sygnałów wizyjnych z innych źródeł,

 • nagłośnienie zaekranowe (zestaw składający się z głośnika lewego, prawego, centralnego oraz subwoofera, 4 wzmacniaczy oraz przetwornika sygnału pozwalającego na podłączenie do posiadanego przez Zamawiającego urządzenia YAMAHA mix console MG 12/4),

 • odpowiedni obiektyw do projektora cyfrowego umożliwiający projekcje w standardzie DCI w Miejskim Domu Kultury w Myszkowie,

 • dedykowany komputer lub panel sterujący projektora,

 • lampa o odpowiedniej mocy dla projekcji cyfrowych dla sali przeznaczonej do cyfryzacji w Miejskim Domu Kultury w Myszkowie,

 • odpowiedni stolik pod zestaw cyfrowy,

 • dostawa, montaż i szkolenie kinooperatorów,

 • serwis gwarancyjny.

Zapisy pkt 1 załącznika nr 1 do SIWZ – formularza ofertowego otrzymują brzmienie:

„1.Cena za realizację całego zamówienia (wartość brutto z VAT): ……………..……zł (słownie: ……………………………………………………………………………………...), cenanetto:……….……..………zł (słownie: ……………………………………………..),podatek VAT:……………….…….zł (słownie: ….……………………………………..), wtym:

Lp.

Parametr wymagany

Ilość

Cena netto (PLN)

Cena brutto(PLN)

1

Kinowy projektor cyfrowy 2Dw standardzie DCI 1szt.

2

Odpowiedni serwer kinowy w standardzie DCI 1szt.

3

Procesor wizyjny (skaler) do obsługi sygnałów wizyjnych z innych  źródeł 1szt.

4

Odpowiedni obiektyw do projektora cyfrowego umożliwiający projekcje w standardzie DCI w w Miejskim Domu Kultury w Myszkowie 1szt.

5

Dedykowany komputer lub panel sterujący projektora 1szt.

6

Lampa o odpowiedniej mocy dla projekcji cyfrowych dla sali przeznaczonej do cyfryzacji w Miejskim Domu Kultury w Myszkowie 1szt.

7

Odpowiedni stolik pod zestaw cyfrowyDCI 1szt.

8

Nagłośnienie zaekranowe (zestaw składający się z głośnika lewego, prawego, centralnego oraz subwoofera, 4 wzmacniaczy oraz przetwornika sygnału pozwalającego na podłączenie do posiadanego przez Zamawiającego urządzenia YAMAHA mix console MG 12/4), 1 kpl

9

Dostawa, montaż i szkolenie kinooperatorów 1kpl.

RAZEM WARTOŚĆ BRUTTO

Zamawiający w związku ze zmianą SIWZ przedłuża termin składania ofert w ww. postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego do dnia 10 lipca 2014 roku do godz. 1000. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10 lipca 2014 roku o godz. 1030 w Miejskim Domu Kultury w Myszkowie przy ulicy 3-go Maja 15. Aktualność dokumentów wymaganych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia ważna na dzień 10 lipca 2014 roku.

DO POBRANIA:

SIWZ PRZED ZMIANĄ

SIWZ WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI PO ZMIANIE

zmiana ogłoszenia


DNI MYSZKOWA 2014

plakat DM 1_9

Zapraszamy na największą imprezę plenerową w naszym mieście!

Dwa dni wspaniałej zabawy przy muzyce kultowych solistów i zespołów scen polskich, laureatów telewizyjnych programów muzycznych oraz naszych rodzimych wykonawców.

SPONSOR GŁÓWNY DNI MYSZKOWA 2014 – PSB MRÓWKA

SPONSORZY:

- PIZZERIA CAPRI

- BIURO PODRÓŻY DENAR TRAVEL

- HOTEL VILLA VERDE

- NATUR HOUSE – eksperci w reedukacji żywieniowej

- JURAJSKA

- SOKPOL

- PKO BANK POLSKI

- MIĘDZYPOWIATOWY BANK SPÓŁDZIELCZY W MYSZKOWIE

- BANK BGŻ

- PORECO – Wodociągi Poraj

- ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI w Myszkowie

PATRONAT MEDIALNY:

- GAZETA MYSZKOWSKA

- TELEWIZJA KATOWICE

WSPÓŁPRACA:

- LIDL

- NETTO

Sobotniemu repertuarowi towarzyszyć będzie WYSTAWA ROWERÓW-WETERANÓW (eksponaty z lat 1914-1938). Jest to kolekcja red. WOJCIECHA MSZYCY.

Podczas Dni Myszkowa będzie można zobaczyć pięć rowerów-weteranów z lat 1914-1938, należących do kolekcji 18. zabytkowych, ponad 50-letnich jednośladów, zgromadzonych w M1 Cyklisty – prywatnym, społecznikowskim minimuzeum techniki red. Wojciecha Mszycy z Katowic (rodem z Żarek).

Najstarszy z eksponatów to 100-letni Adler 1 z 1914 roku, który zjedzie do Myszkowa niemal wprost z Muzeum Śląskiego w Katowicach, z wystawy „Wojna od frontu i od zaplecza”. Inny rower tej marki to Adler 55 3GG z 1936 r., unikatowy 3-biegowy, z przekładnią biegów w suporcie! Najmłodszy rower to 76-letnia błękitna damka Diamant 69 z 1938 r., reklamowana swego czasu jako „Die schoene aus Sachsen” – piękność z Saksonii. Towarzyszyć jej będzie reprezentacyjny, czerwono-wiśniowy, półsportowy rower Torpedo, rodem z Warszawy, rocznik ok. 1935.

Rodzynek prezentacji to jednak Światowit Extra z ok. 1935 roku, unikatowy rower z Myszkowa-Pohulanki, jeden z 2-3 znanych w kraju rowerów „ze Światowitu”. Po kilku latach poszukiwań i starań, pod koniec kwietnia tego roku został zrekonstruowany i postawiony na koła. Rower Światowit Extra wraca więc po prawie 80. latach do korzeni! Rama, błotniki, widelec oryginalne; lakier, szyldzik-emblemat, kalkomania, szparunki w stanie niemal fabrycznym, co jest niezwykle rzadkie! Reszta z epoki lub w stylu lat 30.

Oprócz unikatowego roweru zobaczyć będzie można również kopie katalogu części oraz reklam związanych z rowerową produkcją Fabryki „Światowit”, a także jeden z oryginalnych szyldzików-emblematów Światowita.

ZAPRASZAMY!!


Miejski Dom Kultury w Myszkowie | ul. 3 Maja 15 | tel. +48 34 313 26 59 | email: poczta@mdk-myszkow.pl