Archiwum ‘Aktualności’

IGRASZKI W BUŁGARII

Zespół Folklorystyczny „Jurajskie Igraszki” z Miejskiego Domu Kultury w Myszkowie z wizytą w Kiten w Bułgarii

W dniach 12.07. – 17.07. Zespół Folklorystyczny „Jurajskie Igraszki” gościł w pięknie położonym Kiten nad Morzem Czarnym w Bułgarii, a to za sprawą odbywającego się tam BALKAN FOLK FEST, międzynarodowego festiwalu folklorystycznego. Zespół nasz miał możliwość zaprezentowania swoich umiejętności podczas dwóch koncertów; jeden z nich odbył się w Kiten, drugi w Primorsku. W obu przypadkach nasz folklor w wykonaniu 50 członków Jurajskich Igraszek został entuzjastycznie przyjęty przez publiczność. Tańce krakowskie, lubelskie i dostojny mazur zostały nagrodzone burzą oklasków. Energia, żywiołowość, przepiękne stroje połączone z umiejętnościami młodzieży i dorosłych dały wspaniały efekt.

Udział w festiwalu umożliwił także poznanie folkloru krajów bałkańskich, który choć różny od naszego, wspaniale zintegrował uczestników festiwalu. Muzyka, taniec są językami, które znają wszyscy. Cudownie było poznać inne ich odmiany.

Oprócz koncertowania nasze Igraszki zwiedzały malownicze wybrzeże Morza Czarnego, odwiedziły również Nesebyr – wyjątkowo klimatyczne, prześliczne stare miasto nazywane „Perłą Bułgarii”.

Taka podróż na pewno kształci ale też dostarcza mnóstwo wrażeń i wspomnień, które, mamy nadzieję, zostaną na całe życie.


UWAGA! Zmiana organizacji ruchu

W związku z organizacją imprezy plenerowej “Dni Myszkowa 2014″, która odbędzie się w dniach 5-6 lipca 2014 r. na terenie Placu Dworcowego w Myszkowie informujemy, że zamknięty będzie ruch kołowy na wybranych odcinkach dróg w centrum miasta. Od godz. 5:00 w dniu 5.07.2014 r. do godz. 24:00 w dniu 6.07.2014 r. zamknięte dla ruchu kołowego będą następujące ulice: Plac Dworcowy, ul. Kościuszki na odcinku od Placu Dworcowego do Urzędu Miasta, ul. Słowackiego na odcinku od Placu Dworcowego do skrzyżowania z ul. Spółdzielczą, ul. 1 Maja od marketu Lidl do Ronda Flagi RP oraz wjazd do marketu Netto.

Za utrudnienia przepraszamy! Liczymy na Państwa obecność i dobrą zabawę bez samochodu.


PRZETARG NIEOGRANICZONY

UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA!

___________________________________________________________________________

Myszków: Zakup kinowego projektora cyfrowego wraz z wyposażeniem i nagłośnieniem dla Miejskiego Domu w Myszkowie.
Numer ogłoszenia: 137123 – 2014; data zamieszczenia: 26.06.2014

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Dom Kultury , Ul. 3-go Maja 15, 42-300 Myszków, woj. śląskie, tel. 34 313 26 59, faks 34 313 18 34.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mdk-myszkow.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup kinowego projektora cyfrowego wraz z wyposażeniem i nagłośnieniem dla Miejskiego Domu w Myszkowie..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa i montaż kinowego projektora cyfrowego wraz z wyposażeniem i nagłośnieniem dla Miejskiego Domu Kultury w Myszkowie. 2.System kinowy obejmuje komponenty funkcjonalnie pokrywające się z poniżej wymienionymi (ważne: w celu wykazania niepreferowania któregokolwiek z oferentów dopuszczamy możliwość, iż wybrany system nie zawiera wszystkich poniższych komponentów – istotne jest, żeby oferowany system spełniał funkcje wszystkich komponentów wymienionych poniżej w pkt 3). 3.Zamówienie obejmuje: kinowy projektor cyfrowy 2D w standardzie DCI, odpowiedni serwer kinowy w standardzie DCI, procesor wizyjny (skaler) do obsługi sygnałów wizyjnych z innych źródeł, nagłośnienie zaekranowe, odpowiedni obiektyw do projektora cyfrowego umożliwiający projekcje w standardzie DCI w Miejskim Domu Kultury w Myszkowie, dedykowany komputer lub panel sterujący projektora, lampa o odpowiedniej mocy dla projekcji cyfrowych dla sali przeznaczonej do cyfryzacji w Miejskim Domu Kultury w Myszkowie, odpowiedni stolik pod zestaw cyfrowy, dostawa, montaż i szkolenie kinooperatorów, serwis gwarancyjny..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 38.65.20.00-0, 48.90.00.00-7, 38.60.00.00-1, 31.51.70.00-3, 30.02.00.00-1, 44.82.00.00-2, 51.11.00.00-6, 32.34.20.00-2, 51.31.30.00-9, 80.51.10.00-9.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 30.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca winien wykazać, iż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał co najmniej jedną dostawę, polegającą na zakupie, dostawie i montażu kinowego projektora cyfrowego wraz z wyposażeniem o wartości nie mniejszej niż 250 000 zł brutto.
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • inne dokumenty

W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego do oferty należy przedłożyć opisy, katalogi zawierające dane, które pozwolą ustalić producenta i parametry techniczne oferowanego sprzętu.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień umowy w stosunku do treści podpisanej umowy w przypadkach określonych w § 9.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mdk-myszkow.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Miejski Dom Kultury 42-300 Myszków, ul. 3-go Maja 15.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 07.07.2014 godzina 10:00, miejsce: Miejski Dom Kultury 42-300 Myszków, ul. 3-go Maja 15.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Pytanie: „Czy zapis w przedmiocie zamówienia: nagłośnienie zaekranowe obejmuje same głośniki zaekranowe czy także inne, np. głośniki suuround i wzmacniacze”

Odpowiedź: Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.) zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia polegającą na zmianie zapisów zawartych w pkt 3 części I dotyczącego nagłośnienia zaekranowego oraz parametru znajdującego się pod liczbą porządkową 8 w pkt 1 załącznika nr 1 do SIWZ – formularza ofertowego.

Zapisy pkt 3 części I SIWZ otrzymują brzmienie:

3. Zamówienie obejmuje:

 • kinowy projektor cyfrowy 2D w standardzie DCI,

 • odpowiedni serwer kinowy w standardzie DCI,

 • procesor wizyjny (skaler) do obsługi sygnałów wizyjnych z innych źródeł,

 • nagłośnienie zaekranowe (zestaw składający się z głośnika lewego, prawego, centralnego oraz subwoofera, 4 wzmacniaczy oraz przetwornika sygnału pozwalającego na podłączenie do posiadanego przez Zamawiającego urządzenia YAMAHA mix console MG 12/4),

 • odpowiedni obiektyw do projektora cyfrowego umożliwiający projekcje w standardzie DCI w Miejskim Domu Kultury w Myszkowie,

 • dedykowany komputer lub panel sterujący projektora,

 • lampa o odpowiedniej mocy dla projekcji cyfrowych dla sali przeznaczonej do cyfryzacji w Miejskim Domu Kultury w Myszkowie,

 • odpowiedni stolik pod zestaw cyfrowy,

 • dostawa, montaż i szkolenie kinooperatorów,

 • serwis gwarancyjny.

Zapisy pkt 1 załącznika nr 1 do SIWZ – formularza ofertowego otrzymują brzmienie:

„1.Cena za realizację całego zamówienia (wartość brutto z VAT): ……………..……zł (słownie: ……………………………………………………………………………………...), cenanetto:……….……..………zł (słownie: ……………………………………………..),podatek VAT:……………….…….zł (słownie: ….……………………………………..), wtym:

Lp.

Parametr wymagany

Ilość

Cena netto (PLN)

Cena brutto(PLN)

1

Kinowy projektor cyfrowy 2Dw standardzie DCI 1szt.

2

Odpowiedni serwer kinowy w standardzie DCI 1szt.

3

Procesor wizyjny (skaler) do obsługi sygnałów wizyjnych z innych  źródeł 1szt.

4

Odpowiedni obiektyw do projektora cyfrowego umożliwiający projekcje w standardzie DCI w w Miejskim Domu Kultury w Myszkowie 1szt.

5

Dedykowany komputer lub panel sterujący projektora 1szt.

6

Lampa o odpowiedniej mocy dla projekcji cyfrowych dla sali przeznaczonej do cyfryzacji w Miejskim Domu Kultury w Myszkowie 1szt.

7

Odpowiedni stolik pod zestaw cyfrowyDCI 1szt.

8

Nagłośnienie zaekranowe (zestaw składający się z głośnika lewego, prawego, centralnego oraz subwoofera, 4 wzmacniaczy oraz przetwornika sygnału pozwalającego na podłączenie do posiadanego przez Zamawiającego urządzenia YAMAHA mix console MG 12/4), 1 kpl

9

Dostawa, montaż i szkolenie kinooperatorów 1kpl.

RAZEM WARTOŚĆ BRUTTO

Zamawiający w związku ze zmianą SIWZ przedłuża termin składania ofert w ww. postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego do dnia 10 lipca 2014 roku do godz. 1000. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10 lipca 2014 roku o godz. 1030 w Miejskim Domu Kultury w Myszkowie przy ulicy 3-go Maja 15. Aktualność dokumentów wymaganych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia ważna na dzień 10 lipca 2014 roku.

DO POBRANIA:

SIWZ PRZED ZMIANĄ

SIWZ WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI PO ZMIANIE

zmiana ogłoszenia


DNI MYSZKOWA 2014

plakat DM 1_9

Zapraszamy na największą imprezę plenerową w naszym mieście!

Dwa dni wspaniałej zabawy przy muzyce kultowych solistów i zespołów scen polskich, laureatów telewizyjnych programów muzycznych oraz naszych rodzimych wykonawców.

SPONSOR GŁÓWNY DNI MYSZKOWA 2014 – PSB MRÓWKA

SPONSORZY:

- PIZZERIA CAPRI

- BIURO PODRÓŻY DENAR TRAVEL

- HOTEL VILLA VERDE

- NATUR HOUSE – eksperci w reedukacji żywieniowej

- JURAJSKA

- SOKPOL

- PKO BANK POLSKI

- MIĘDZYPOWIATOWY BANK SPÓŁDZIELCZY W MYSZKOWIE

- BANK BGŻ

- PORECO – Wodociągi Poraj

- ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI w Myszkowie

PATRONAT MEDIALNY:

- GAZETA MYSZKOWSKA

- TELEWIZJA KATOWICE

WSPÓŁPRACA:

- LIDL

- NETTO

Sobotniemu repertuarowi towarzyszyć będzie WYSTAWA ROWERÓW-WETERANÓW (eksponaty z lat 1914-1938). Jest to kolekcja red. WOJCIECHA MSZYCY.

Podczas Dni Myszkowa będzie można zobaczyć pięć rowerów-weteranów z lat 1914-1938, należących do kolekcji 18. zabytkowych, ponad 50-letnich jednośladów, zgromadzonych w M1 Cyklisty – prywatnym, społecznikowskim minimuzeum techniki red. Wojciecha Mszycy z Katowic (rodem z Żarek).

Najstarszy z eksponatów to 100-letni Adler 1 z 1914 roku, który zjedzie do Myszkowa niemal wprost z Muzeum Śląskiego w Katowicach, z wystawy „Wojna od frontu i od zaplecza”. Inny rower tej marki to Adler 55 3GG z 1936 r., unikatowy 3-biegowy, z przekładnią biegów w suporcie! Najmłodszy rower to 76-letnia błękitna damka Diamant 69 z 1938 r., reklamowana swego czasu jako „Die schoene aus Sachsen” – piękność z Saksonii. Towarzyszyć jej będzie reprezentacyjny, czerwono-wiśniowy, półsportowy rower Torpedo, rodem z Warszawy, rocznik ok. 1935.

Rodzynek prezentacji to jednak Światowit Extra z ok. 1935 roku, unikatowy rower z Myszkowa-Pohulanki, jeden z 2-3 znanych w kraju rowerów „ze Światowitu”. Po kilku latach poszukiwań i starań, pod koniec kwietnia tego roku został zrekonstruowany i postawiony na koła. Rower Światowit Extra wraca więc po prawie 80. latach do korzeni! Rama, błotniki, widelec oryginalne; lakier, szyldzik-emblemat, kalkomania, szparunki w stanie niemal fabrycznym, co jest niezwykle rzadkie! Reszta z epoki lub w stylu lat 30.

Oprócz unikatowego roweru zobaczyć będzie można również kopie katalogu części oraz reklam związanych z rowerową produkcją Fabryki „Światowit”, a także jeden z oryginalnych szyldzików-emblematów Światowita.

ZAPRASZAMY!!


KARUZELA

karuzela plakat

KARUZELA w wykonaniu Grupy Teatralnej AKCJA.

21 czerwca 2014 godz. 17.00

Scenariusz i reżyseria- Joanna Ożóg

Dźwięk i choreografia- Marta Muszczak

Światło- Mariusz Kaczmarczyk

Obsada: Karolina Jakóbczyk Daria Madej Laura Pąpka Zuzanna Słabosz Maja Zasik Kamila Zasik Zuzanna Zatońska Oliver Wcisło


ROZTAŃCZYMY MYSZKÓW

śląskZAPRASZAMY!


PROSTY-TRUTKI

prosty trutki

Anna jest szefową prywatnej telewizji. Leszek to senator z powołania. Anna szykuje nowy program z serii “Prosty-Trutki”. Leszek nie może się pogodzić z tym, że żony ciągle nie ma w domu. Pewnego dnia na drodze małżonków z wieloletnim stażem pojawiają się młodzi, ambitni i seksowni kochankowie. Nie jest łatwo zataić romans i udawać, że szminka na kołnierzyku to sok z malin, a obcy mężczyzna w sypialni, to pan, który sprzedaje perfumy. Jak z dwuznacznych sytuacji wybrną Anna, Leszek, Ewelina i Wojtek? Z pewnością każde z nich ma opracowany plan. Tylko czy mają również plan B? Pełna zabawnych dialogów i humorystycznych ripost współczesna historia.

Scenariusz i reżyseria: JOANNA OŻÓG

Dźwięk i choreografia: MARTA MUSZCZAK

Światła: MARIUSZ KACZMARCZYK

OBSADA: JOANNA OŻÓG, JAKUB SZCZEPAŃCZYK, WIKTORIA RUTKOWSKA, BARTOSZ OCIEPKA, KAROLINA KOZERA, WIKTORIA CHMIELARZ, PIOTR MUSIALIK, DOMINIKA MĘDREK,BERENIKA DYJA, MILENA PIĘTAK, ALICJA KAŹMIERCZAK, WIKTORIA KUNC

14 czerwca (sobota) godz. 17.00

Bilety w cenie 8 zł do nabycia w sekretariacie MDK.


NOC SOBÓTKI

sobótka


Piknik rodzinny – Bezpieczny eko-Myszków

10360683_703734646355172_3826975157415277286_n


DLA CIEBIE MAMO

Zapraszamy na sentymentalno-wiosenny koncert z okazji Dnia Matki, ale nie tylko dla mam : )

10302177_642603109152876_2232353569784997241_n


Miejski Dom Kultury w Myszkowie | ul. 3 Maja 15 | tel. +48 34 313 26 59 | email: poczta@mdk-myszkow.pl